Ιχνηλατώντας την Εκπαίδευση στων Ελλήνων τις Κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, Σοβιετκή Ένωση Μια ιστορικό-συγκριτική προσέγγιση

Ιχνηλατώντας την Εκπαίδευση στων Ελλήνων τις Κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, Σοβιετκή Ένωση Μια ιστορικό-συγκριτική προσέγγιση

Ιχνηλατώντας την Εκπαίδευση στων Ελλήνων τις Κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, Σοβιετκή Ένωση Μια ιστορικό-συγκριτική προσέγγιση

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

44,55 €

Add to cart

Shop price: 49,50 €

Add to my wishlist