Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, μοναχός

Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, μοναχός

Ο συγγραφέας, διδάκτωρ τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἶναι βαθύς γνώστης τῆς ἁγιορείτικης παράδοσης καί λειτουργικῆς ζωῆς ἀφοῦ μονάζει στόν Ἄθωνα ἀπό τό 1986. Ἀσχολεῖται μέ τήν ἔρευνα καί μελέτη τῆς σύνολης ἁγιορειτικῆς ἱστορίας, ἁγιολογίας, ὑμνογραφίας καί τέχνης. Καρποί τῶν μελετῶν του εἶναι μιά πλειάδα βιβλίων, ἄρθρων καί μελετῶν σέ ἐκκλησιαστικά καί ἐπιστημονικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων, Ἐπιστημονικές Ἐπετηρίδες καθώς καί σέ Συλλογικούς καί Ἀφιερωματικούς Τόμους.