Αθωνικά Υμναγιολογικά Μελετήματα 1

Αθωνικά Υμναγιολογικά Μελετήματα 1

Αθωνικά Υμναγιολογικά Μελετήματα 1

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

49,30 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 54,74 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Η σειρὰ «Λειτουργικὰ καὶ Ὑμνολογικὰ Παράλληλα» στοχεύει στὸ νὰ προβάλλει πρωτότυπες μελέτες λειτουργικοῦ καὶ ὑμνολογικοῦ περιεχομένου. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ λειτουργική μας παράδοση στὶς μέρες μας εἶναι ἐξαιρετικὰ ἔντονο. Τὰ «μικρὰ» καὶ «μεγάλα» τῆς θείας Λατρείας δίδουν ἀφορμὴ σὲ νέους ἐρευνητὲς νὰ ἐντρυφήσουν στὶς σχετικὲς πηγὲς καὶ νὰ προσφέρουν στὸ ἐπιστημονικό, ἀλλὰ καὶ τὸ εὐρύτερο κοινὸ τὸν ἀμητὸ τῆς ἔρευνάς των.

Στό πέρασμα τῶν δώδεκα αἰώνων μοναχικῆς ζωῆς στό Ἅγιον Ὄρος, δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ πατέρες, πού τίμησαν καί ἀνέδειξαν μέ τήν προσφορά τους τή λειτουργική τέχνη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης καί συναξαριογραφίας, ἐπιδιδόμενοι -κατά τό μέτρο τοῦ χαρίσματος πού δόθηκε στόν καθένα ἀπ ̓ αὐτούς- στή σύνταξη ὑμνογραφημάτων καί ἁγιολογικῶν κειμένων. Στίς μελέτες πού περιλαμβάνονται στόν τόμο αὐτό, γίνεται προσπάθεια νά προβληθεῖ, ἔστω καί ἐνδεικτικά, ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα ἀπό τόν πλούσιο ἀμητό τῶν Ἁγιορειτῶν θεραπόντων τῆς λειτουργικῆς αὐτῆς τέχνης, μέσα στήν ὁποία λατρεία, δόγμα καί ἦθος περιχωροῦνται καί συναρμόζονται.

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, διδάκτωρ τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἶναι βαθύς γνώστης τῆς ἁγιορείτικης παράδοσης καί λειτουργικῆς ζωῆς ἀφοῦ μονάζει στόν Ἄθωνα ἀπό τό 1986. Ἀσχολεῖται μέ τήν ἔρευνα καί μελέτη τῆς σύνολης ἁγιορειτικῆς ἱστορίας, ἁγιολογίας, ὑμνογραφίας καί τέχνης. Καρποί τῶν μελετῶν του εἶναι μιά πλειάδα βιβλίων, ἄρθρων καί μελετῶν σέ ἐκκλησιαστικά καί ἐπιστημονικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων, Ἐπιστημονικές Ἐπετηρίδες καθώς καί σέ Συλλογικούς καί Ἀφιερωματικούς Τόμους. 

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία