Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

67,40 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 74,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

...Το σύγγραμμα αυτό ασχολείται με τις εργαστηριακές δοκιμές των εδαφών. Για να υπάρχει όμως και μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δοκιμές που γίνονται στα δείγματα του εδάφους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο χρήστη του συγγράμματος, δίνονται ολοκληρωμένα παραδείγματα εφαρμογών. Σε αρκετές δοκιμές δίνονται περισσότερες από μία μέθοδοι δοκιμής, όπως και διάφορες τεχνικές και όργανα που χρησιμοποιούνται. Μ` αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν σαν οδηγός για την τεχνική της δοκιμής, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Είναι δυνατόν αποτελέσματα δοκιμών σε μερικές περιπτώσεις να παρουσιάζουν ανωμαλίες. Αυτό δεν πρέπει να καλύπτεται από τη δικαιολογία ότι οι καταστάσεις στο χώρο έρευνας δεν είναι εντελώς γνωστές, ή ότι οι μέθοδοι ανάλυσης δεν είναι ακριβείς, αλλά πιθανότατα να μην μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο σε πρώτη φάση. Πάντως πρέπει πάντοτε να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές επανεξέταση και ανάλυση όλων των στοιχείων και σημειώσεων που υπάρχουν από το πεδίο και το Εργαστήριο.

Για το σκοπό αυτό στο πρώτο κεφάλαιο με γενικότερο τίτλο “Γεωτεχνικές έρευνες”, παρουσιάζονται διάφορες τεχνικογεωλογικές εδαφοτεχνικές παρατηρήσεις και έλεγχοι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ` όψη στη μελέτη, την κατασκευή και παρακολούθηση των Γεωτεχνικών έργων, που μπορούν να δώσουν εξηγήσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται.

Με το σκεπτικό αυτό στα πλαίσια ενός συγγράμματος του τύπου αυτού, γίνεται μια παρουσίαση του τρόπου σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης μιας Γεωτεχνικής έρευνας με τις μεθόδους των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αυτό που περιλαμβάνει την παρουσίαση των μηχανημάτων και οργάνων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των Γεωτεχνικών ερευνών, δίνει όμως και τον τρόπο χρήσης τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας, των επί τόπου συνθηκών και τις εμπειρίες από τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών.

Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στους Εργαστηριακούς Προσδιορισμούς, στα δείγματα των εδαφικών υλικών που εξετάζονται Εργαστηριακά, στα αποτελέσματα των δοκιμών και στην αξιολόγησή τους.

Ειδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέματα που αφορούν το έδαφος υπό την φυσική του κατάσταση και αναπτύσσονται δοκιμές που αναφέρονται στα φυσικά μεγέθη του εδάφους, στην ταξινόμησή του και στους βοηθητικούς προσδιορισμούς που απαιτούνται γι αυτό.

Σε ένα σύγγραμμα Γεωτεχνικής μηχανικής, όπου ο βασικός του σκοπός είναι η παρουσίαση των μεθόδων έρευνας και δοκιμών του εδάφους για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του παραμέτρων, δεν είναι δυνατόν να μην δοθούν οι βασικές θεωρητικές έννοιές της. Έτσι λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες της αντοχής και παραμόρφωσης των εδαφών που συνοδεύεται και με ειδικά θέματα που τις αφορούν.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι πειραματικοί προσδιορισμοί που αναφέρονται στα φυσικά μεγέθη του εδάφους.

Στα κεφάλαια έκτο και έβδομο, δίνονται οι πειραματικοί προσδιορισμοί που αφορούν μεθόδους υπολογισμού των χαρακτηριστικών παραμέτρων αντοχής και παραμόρφωσης εδαφικών υλικών.

Στο όγδοο κεφάλαιο δίνονται ειδικές δοκιμές, δηλαδή δοκιμές που απαιτούν είτε ειδική διαδικασία διεξαγωγής σε ειδικά όργανα, είτε ιδιαίτερο τρόπο εκτίμησης και αξιολόγησης δεδομένων για την απόκτηση των αποτελεσμάτων.

Στο ένατο κεφάλαιο δίνονται αρχικά οι γενικές αρχές συμπύκνωσης των εδαφών και στη συνέχεια οι μέθοδοι συμπύκνωσης συνεκτικών και μη συνεκτικών εδαφών.

Στο τέλος κάθε δοκιμής, δίνεται αριθμητικό παράδειγμα της δοκιμής με τα αποτελέσματα καταγραμμένο στα ειδικά έντυπα διεξαγωγής του πειράματος. Τα έντυπα αυτά δίνονται καθαρά από αριθμητικά δεδομένα στο παράρτημα του συγγράμματος.

Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των εργαστηριακών δοκιμών...

(Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία