Γεωδαισία ΙΙ. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Γεωδαισία ΙΙ. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Γεωδαισία ΙΙ. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

67,40 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 74,90 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Η μελέτη και η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου βασίζεται σε γεωδαιτικές και τοπογραφικές μετρήσεις. Η υλοποίηση όλων των μικρών και μεγάλων έργων υποδομής ξεκινά με τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος. Επάνω σε αυτό σχεδιάζεται η μελέτη του έργου, η οποία αφού ολοκληρωθεί θα πρέπει να μεταφερθεί στο έδαφος για την έναρξη της κατασκευής. Έτσι, οι εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων και χαράξεων αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, αλλά και τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας ενός τεχνικού έργου. 

Παράλληλα, πολλές φορές οι τοπογραφικές αποτυπώσεις αναφέρονται στον καθορισμό, εξασφάλιση και ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Είναι συνεπώς απαραίτητο να γνωρίζει ο ασχολούμενος με τις εφαρμογές της Τοπογραφίας και της Γεωδαισίας βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, όπως το κτηματολόγιο, τα ρυμοτομικά σχέδια οικισμών, τον αναδασμό, την ιδιωτική πολεοδόμηση και άλλα παρόμοια θέματα. 

Τέλος, εκτός από τα τοπογραφικά διαγράμματα, εργαλεία απεικόνισης και επεξεργασίας χωρικών στοιχείων και γεωγραφικών περιοχών αποτελούν οι χάρτες και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι παραπάνω μέθοδοι αποτυπώσεων και χαράξεων τεχνικών έργων, βασικές χαρτογραφικές έννοιες απεικόνισης μεγαλύτερων εδαφικών περιοχών και στοιχεία καταγραφής και οργάνωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας. Πιο αναλυτικά: 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, μικρών σχετικά περιοχών, σε μεγάλες κλίμακες, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο για τη μελέτη και κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι μέθοδοι αποτύπωσης υφισταμένων κτιρίων, μνημείων και ανασκαφών, για τη μελέτη και εφαρμογή εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης. Επίσης, αναφέρονται συνοπτικά οι υποβρύχιες και οι υδρογραφικές αποτυπώσεις.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε χωροσταθμήσεις επιφανειών και μέτρηση διατομών σε διάφορα τεχνικά έργα, για τον προσδιορισμό του αναγλύφου του εδάφους, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι υπολογισμού εμβαδών οικοπέδων και όγκων χωμάτων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις μεθόδους χάραξης των οικοδομικών έργων, δηλαδή την μεταφορά των απαραίτητων στοιχείων από το διάγραμμα της μελέτης στην επιφάνεια του εδάφους. Η ακριβής χάραξη των τεχνικών έργων είναι μία διαδικασία που προηγείται κάθε εργασίας κατασκευής. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι χάραξης των συγκοινωνιακών έργων, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι μέθοδοι χάραξης σηράγγων και υπόγειων έργων, με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους με τη χρήση ακτίνων Laser για την καθοδήγηση των μηχανών ολομέτωπης διάνοιξης και σαρωτών Laser για τις αποτυπώσεις των στοών. Το θέμα του αυτοματισμού και της καθοδήγησης μηχανημάτων τεχνικών έργων με σύγχρονες μεθόδους (δορυφορικά συστήματα GNSS/GPS, όργανα Laser κ.λπ.) αναπτύσσεται περισσότερο στο όγδοο κεφάλαιο, ενώ στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές γεωδαιτικές εργασίες χάραξης υδραυλικών, λιμενικών έργων και φραγμάτων. 

Το δέκατο κεφάλαιο περιλαμβάνει στοιχεία για το κτηματολόγιο και την καταγραφή της των δημοσίων κτημάτων και της ακίνητης περιουσίας του ιδιωτικού τομέα, ενώ στο ενδέκατο κεφάλαιο αναπτύσσονται διάφορες δραστηριότητες που παράγουν κτηματολογικό υλικό, δηλαδή παρέχουν τίτλο ιδιοκτησίας για ακίνητα που προκύπτουν από αυτές. 

Τέλος, στο δωδέκατο κεφάλαιο δίνονται βασικά στοιχεία σύνταξης χαρτών (κλασικών και ηλεκτρονικών), ενώ στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές αρχές λειτουργίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, με τα οποία μπορεί να γίνει συστηματική σύνδεση χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών, για την απεικόνιση και διαχείριση του γεωγραφικού χώρου και των τεχνικών κατασκευών. 

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία